Statut stowarzyszenia

Statut
Stowarzyszenia OMEGA

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

1. Stowarzyszenie Omega, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowieniach niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie jest apolityczne i nie związane z żadnym wyznaniem.

§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa i województwa małopolskiego.

§ 3

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie ma osobowość prawną.

Cele i zasady działania Stowarzyszenia

§ 5

      Celami Stowarzyszenia są:

1. Wspieranie rozwoju społeczeństwa Polskiego, a zwłaszcza działalności kulturalnej, sportowej, oświatowej i społecznej.

2. Inspirowanie i popieranie przedsięwzięć w zakresie organizacji rodzinnych form spędzania czasu wolnego w ramach nauki, edukacji, oświaty i wychowania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem w szczególności sportów wodnych oraz organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych.

3. Promowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr Kultury i tradycji.

4. Ochrona i promocja zdrowia, a zwłaszcza pomoc i współdziałanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

5. Promocja ekologii i ochrony środowiska.

6. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej.

7. Działalność charytatywna oraz Promocja i organizacja wolontariatu.

8. Działalność wspomagająca technicznie, rzeczowo, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty.

§ 6

      Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Podejmowanie wszelkich działań, mających na celu upowszechnianie zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego poprzez organizowanie i finansowanie seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy o charakterze społecznym, kulturalnym, sportowym, naukowym i oświatowym, prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli, rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie, projekty grantowe, działalność wydawniczą i reklamową, współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia, propagowanie postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności.

2. Przygotowanie i zaprezentowanie mieszkańcom Krakowa profesjonalnej miejskiej oferty sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej i edukacyjnej, utworzenie bazy, zaplecza logistycznego, sportowego, wypożyczalni sprzętu pływającego w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, organizowanie i prowadzenie kursów żeglarskich, motorowodnych, działalność szkoleniowa wspomagająca merytorycznie i technicznie cele statutowe Stowarzyszenia, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze miejskim oraz wypoczynku dzieci, młodzieży, dorosłych – przede wszystkim dla mieszkańców miasta Krakowa, podejmowanie wszelkich działań mających na celu propagowanie żeglarstwa turystycznego, rekreacyjnego oraz regatowego, organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie szkółki żeglarskiej, podejmowanie i wspieranie działań w zakresie przybliżenia wiedzy i kultury żeglarstwa na rzecz ogółu społeczności, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Krakowa, pozyskiwanie specjalistów wspierających działania w zakresie sportu i rekreacji, współdziałanie z władzami sportowymi, administracją publiczną, samorządami, Ministerstwem Sportu i Turystyki, organizowanie i uczestniczenie w imprezach promujących młodych żeglarzy, wspieranie wszelkich działań zbieżnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.

3. Pogłębianie świadomości kulturalnej, wrażliwości na kulturę i sztukę wśród społeczeństwa poprzez organizację spotkań i konferencji, organizowanie wystaw, koncertów, festiwali, spektakli, konkursów, przeglądów twórczości, eventów,  prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej w zakresie realizacji celów statutowych, projekty grantowe, współdziałanie z samorządami, administracją publiczną oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

4. Prowadzenie działalności integrującej z osobami niepełnosprawnymi, prowadzenie wszelkich niezbędnych działań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, kształtowanie pozytywnych, integracyjnych zachowań w społeczeństwie, popularyzacja zdrowego stylu odżywiania się, poprzez organizację spotkań ze specjalistami, utworzenie sekcji sportowej i żeglarskiej dla osób niepełnosprawnych.

5. Propagowanie postaw sprzyjających umacnianiu  integracji europejskiej, prezentowanie postaw wspierających pokój w Europie i na świecie, projekty grantowe o tematyce zbieżnej z celami statutowymi Stowarzyszenia.

6. Podejmowanie wszelkich działań mających na celu pogłębianie świadomości społecznej w sferze ochrony środowiska, ekologii, propagowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie, działalność dotyczącą ochrony środowiska, a w szczególności na rzecz czystej Wisły oraz innych rzek, akwenów poprzez propagowanie sportów ekologicznych, będących naturalną ochroną czystości wód tj.: żeglarstwo, wioślarstwo, kajakarstwo, budowa i upowszechnianie ścieżek edukacyjno-ekologicznych oraz rekreacyjno-sportowych w Krakowie, organizowanie, nagłaśnianie i aktywne uczestniczenie w akcjach promujących ochronę środowiska, włączanie się w akcje sprzątania świata, segregacji odpadów, inicjowanie i patronowanie innym wydarzeniom proekologicznym.

7. Organizowanie i wspieranie przedsięwzięć charytatywnych, pogłębianie świadomości woluntarystycznej wśród społeczeństwa poprzez organizowanie konferencji i happeningów, utworzenie funduszu stypendialnego dla uzdolnionych artystycznie i sportowo dzieci i młodzieży z rodzin najbiedniejszych czy też patologicznych.

8. Współdziałanie z innymi organizacjami pozarządowymi. Wypracowanie form współpracy i komunikacji w celu wzajemnego wspierania się, organizowanie partnerskich konferencji, imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym – zawsze zgodnym z celami statutowymi Stowarzyszenia.

§ 7

1. Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

2. Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi.

3. Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej

Członkowie Stowarzyszenia – rodzaje członkostwa

§ 8

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby legitymujące się obywatelstwem polskim i pełnią praw publicznych.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

a. zwyczajnych

b. wspierających

c. honorowych

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendacje dwóch członków Stowarzyszenia.

3. O przyjęciu nowych członków decyduje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

5. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój.

7. O nadaniu tytułu członka honorowego Stowarzyszenia decyduje walne zebranie Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnego wniosku przez członka Stowarzyszenia do Zarządu Stowarzyszenia.

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

§ 9

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;

b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia;

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów;

b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków;

c. przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia;

d. regularnego opłacania składek;

3. Członkowie wspierający i honorowi posiadają jedynie prawo do brania udziału – z głosem doradczym – w obradach statutowych władzach Stowarzyszenia;

4. Członek wspierający ma wyłącznie obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu oraz uchwał Stowarzyszenia;

5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich a jedynie mają obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał Stowarzyszenia.

Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu

§ 10

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji na piśmie z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu;

b. wykluczenia przez Zarząd:

– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy;

– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia;

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego;

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Władze Stowarzyszenia

§ 11

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a.  Walne Zebranie Członków

b.  Zarząd

c.  Komisja Rewizyjna

2. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

3. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

4. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

5. Zarząd składa się z 3 do 5 osób. Zarząd wybiera ze swojego składu Prezesa i skarbnika.

6. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób. Komisja rewizyjna wybiera ze swojego składu Przewodniczącego.

7. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;

b. uchwalanie zmian statutu;

c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu;

h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;

i.  podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia;

8. Do kompetencji Zarządu należy;

a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;

b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania;

c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;

e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

f. przyjmowanie i wykluczanie członków;

g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

h. ustalanie wysokości składek członkowskich;

9. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia;

b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu;

c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia;

d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi;

e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności;

f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;

10. Najwyższą władzą w Stowarzyszeniu jest Walne Zebranie Członków.

11. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

12. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając za pośrednictwem  poczty elektronicznej lub krótkich wiadomości tekstowych członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

13. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

14. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy;

b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej;

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia;

15. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

16. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, o ile statut nie stanowi inaczej.

Zarząd i Komisja Rewizyjna

§ 12

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

Dochody Stowarzyszenia

§ 13

       Dochody Stowarzyszenia pochodzić mogą z:

1. darowizn, spadków, zapisów;

2. wpływy ze składek członkowskich;

3. dotacji, subwencji i grantów;

4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

5. dochodów z majątku Stowarzyszenia;

6. dochodów z działalności statutowej i gospodarczej;

7. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd;

8. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami;

9. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia;

§ 14

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Stowarzyszenia tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Stowarzyszenia.

W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia jego zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 15

1. W celu pozyskania dodatkowych środków na działalność statutową Stowarzyszenie może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą, bezpośrednio lub przez wyodrębnione jednostki organizacyjne lub we współpracy z innymi podmiotami.

2. Stowarzyszenie  może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności odpłatnej służyć będzie wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

3. Przedmiot działalności gospodarczej Stowarzyszenia obejmuje ( wg Klasyfikacji PKD ):

18.11.Z        Drukowanie gazet

18.12.Z        Pozostałe drukowanie

18.13.Z        Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku

18.14.Z        Introligatorstwo i podobne usługi

18.20.Z        Reprodukcja zapisanych nośników informacji

33.15.Z        Naprawa i konserwacja statków i łodzi

33.19.Z        Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

39.00.Z        Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

47.11.Z        Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności

47.19.Z        Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.64.Z        Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.75.Z        Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.78.Z        Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z        Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z        Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami, targami

49.31.Z        Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

49.32.Z        Transport taksówek osobowych

49.39.Z        Pozostały transport lądowy pasażerski gdzie indziej niesklasyfikowany

49.41.Z        Transport drogowy towarów

50.30.Z        Transport wodny śródlądowy pasażerski

52.10.B       Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

52.22.B       Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy

55.10.Z        Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z        Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z        Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

55.90.Z        Pozostałe zakwaterowanie

56.10.A       Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B       Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z        Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z        Pozostała działalność gastronomiczna

56.30.Z        Przygotowywanie i podawanie napojów

58.11.Z        Wydawanie książek

58.13.Z        Wydawanie gazet

58.14.Z        Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z        Pozostała działalność wydawnicza

59.11.Z        Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z        Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z        Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z        Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z        Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

63.11.Z        Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

63.12.Z        Działalność portali internetowych

63.91.Z        Działalność agencji informacyjnych

63.99.Z        Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

68.20.Z        Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

70.21.Z        Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z        Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

73.11.Z        Działalność agencji reklamowych

73.12.A       Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.B       Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C       Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

73.12.D       Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

74.10.Z        Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.20.Z        Działalność fotograficzna

77.21.Z        Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.29.Z        Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

77.33.Z        Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

77.34.Z        Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

77.39.Z        Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

79.11.A       Działalność agentów turystycznych

79.11.B       Działalność pośredników turystycznych

79.12.Z        Działalność organizatorów turystyki

79.90.B       Działalność w zakresie informacji turystycznej

82.30.Z        Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z        Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z        Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z        Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A       Nauka języków obcych

85.59.B       Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z        Działalność wspomagająca edukację

86.90.A       Działalność fizjoterapeutyczna

88.10.Z        Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

88.91.Z        Opieka dzienna nad dziećmi

88.99.Z        Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

90.01.Z        Działalność związana z wystawieniem przedstawień artystycznych

90.02.Z        Działalność wspomagająca wystawienie przedstawień artystycznych

90.03.Z        Artystyczna i literacka działalność twórcza

90.04.Z        Działalność obiektów kulturalnych

93.11.Z        Działalność obiektów sportowych

93.12.Z        Działalność klubów sportowych

93.13.Z        Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z        Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z        Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.Z        Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

94.99.Z        Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych

96.04.Z        Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Reprezentacja Stowarzyszenia, składanie oświadczeń woli

§ 16

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie (w tym prezesa lub skarbnika).

Zmiana statutu

§ 17

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 18

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Sponsorzy

Operator

Klub Sportowy Bagry ul. Kozia 30 30-733 Kraków