Regulamin cypelka

 • Cypel  jest obiektem administrowanym przez Stowarzyszenie Omega.
 • Cypel  czynny jest  w okresie letnim w godzinach od 10:00 do 18:00.
 • Zarządca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za osoby kąpiące się.
 • Korzystanie z cypla jest odpłatne. (5zł)
 • Za przedmioty, wyposażenie i odzież pozostawione na terenie cypla zarządzający nie ponosi odpowiedzialności.
 • Dzieci do 7 lat mogą przebywać na terenie cypla tylko pod opieką osób dorosłych.
 • Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, jak również wnoszenia, spożywania i sprzedaży alkoholu na terenie cypla oraz niedozwolonych środków odurzających.
 • Ze względu na bezpieczeństwo osób nielegalnie kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.
 • Osoby korzystające z przystani winny stosować się do poleceń bosmana.
 • Wnosić własnych grillów i grillować bez pozwolenia bosmana

 

OSOBOM PRZEBYWAJĄCYM NA TERENIE CYPLA NIE WOLNO:

 • leżakować i biegać po pomostach,
 • używać do mycia ciała w czasie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny osobistej,
 • niszczyć urządzeń i sprzętu znajdujących się na cyplu,
 • zakłócać spokój i wypoczynek innym osobom,
 • wrzucać i popychać inne osoby do wody,
 • pić napojów alkoholowych,
 • wnosić własnych grillów i grillować bez pozwolenia bosmana
 • zaśmiecać teren cypla,
 • wjeżdżać pojazdami,
 • wprowadzać psów i innych zwierząt.

Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu cypla, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę sądową.

Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt lub urządzenia na cyplu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

Parkowanie pojazdów mechanicznych dozwolone jest w miejscu przeznaczonym na ten cel.

 

Sponsorzy

Operator

Klub Sportowy Bagry ul. Kozia 30 30-733 Kraków